Maatregelen coronavirus bij St. IJsselmonde-Oost

Update 7 juli 2020 – Bezoek aan locaties

In de afgelopen periode vanaf 24 maart zijn er verschillende versoepelingen geweest in de bezoekregeling aan onze locaties. Voor de versoepelingen geldt, dat deze alleen kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de bekende hygiënemaatregelen, de voorschriften van het RIVM en de adviezen van de VGN. Als er een (vermoeding) van besmetting is op een locatie, sluit deze locatie voor bezoek.

Vanaf 26 juni 2020 gelden de volgende bezoekregels voor onze locaties. Op korte termijn verwachten wij een verdere versoepeling te kunnen doorvoeren. Hierover zullen we u ook verder informeren via de website.

 • Bezoek aan de locatie is (qua tijdsduur en frequentie) onbeperkt toegestaan op afspraak, wanneer de bezoekers geen corona gerelateerde klachten hebben.
 • Het bezoek is op afspraak omdat er zo goed rekening gehouden kan worden met de maximale capaciteit van de locatie en de mogelijkheden om 1,5 meter afstand te houden tot andere bewoners en medewerkers.
 • Op Meliom, de Bun en op de Rijnsingel kan elke cliënt maximaal 2 personen binnen per bezoek ontvangen. Op de overige locaties is dit maximale aantal 3 personen.
 • Bij binnenkomst melden de bezoekers zich bij de dienstdoende medewerker. Hij/zij vraagt u naar uw gezondheid en vraagt bezoekers hun handen te desinfecteren.
 • Bezoek vindt plaats op de eigen kamer van de cliënt of in de tuin.
 • Mocht het voor het bezoek nodig zijn de gemeenschappelijke huiskamer te betreden, dan kan dat (alleen) voor korte vraag of kort overleg met de dienstdoende medewerker. In deze situatie moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Bezoek in de buitenlucht is toegestaan met meer dan 3 mensen, mits de 1,5 meter wordt aangehouden. Het vieren van een verjaardag in de tuin zou bijvoorbeeld mogelijk zijn. Het maximum aantal mensen is afhankelijk van de mogelijkheid 1,5 meter afstand te houden, maar kan nooit meer zijn dan 30 personen. Het plannen van een dergelijke bijeenkomst buiten gaat altijd in overleg met de verantwoordelijke teammanager van de locatie.
 • Op de locatie kunt u gebruik maken van één toilet dat voor gebruik door verwanten is aangewezen. We vragen u voor en na gebruik dit toilet zelf te desinfecteren met behulp van de doekjes en middelen die op het toilet liggen.
 • Bezoek aan contactberoepen door cliënten is weer toegestaan, met inachtneming van de regels van het RIVM. Voor wat het betreft taxivervoer van/naar is dit toegestaan mits hiervoor een taxibedrijf wordt gebruikt dat werkt volgens de regels en protocollen die gelden voor deze vorm van vervoer.
 • Leveranciers wordt, mits dat verantwoord op 1,5 meter afstand kan, weer toegestaan spullen af te leveren op de locatie.

Update vanaf 24 maart 2020 – bezoek aan locaties

Op 23 maart 2020 heeft de VGN na overleg met cliëntenorganisaties, het ministerie van VWS en het RIVM een aangescherpte bezoekersregeling vastgesteld. St. IJsselmonde-Oost volgt deze regeling.

We vinden het contact tussen cliënten en hun verwanten in deze zware tijd van essentieel belang en we willen dit contact ook zolang als dat mogelijk is ondersteunen en faciliteren. Tegelijkertijd nemen de risico’s op verspreiding van besmetting toe en zijn er ingrijpende maatregelen nodig om verspreiding tegen te gaan. Daarom zijn de volgende aanvullende maatregelen actief. 

 • Bezoeken van cliënten aan verwanten of anderen is niet meer toegestaan. Verwanten die cliënten tijdelijk in huis willen nemen kunnen dat alleen doen zolang de cliënt daar kan blijven totdat deze regeling wordt opgeheven.
 • Verwanten kunnen cliënten ophalen bij de voordeur/hoofdingang van de locatie. Maar alleen om bijvoorbeeld een wandeling te maken, waarbij de hygiëne- en andere maatregelen in acht worden genomen, zoals het houden van 1,5 meter afstand. 
 • Voor wat het betreft het bezoek van verwanten op locaties is er maar één uitzondering. Als hij/zij een belangrijke rol speelt of kan spelen bij een escalatie rondom een cliënt mag hij/zij maximaal 1 keer per dag voor maximaal 1 uur op bezoek bij uw naaste komen. Dit is alleen mogelijk als u klachtenvrij bent en de juiste hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Dit is ter beoordeling van de teammanager van de locatie. 
 • Als op een locatie corona is vastgesteld, geldt hoe dan ook een bezoekverbod. 
 • We willen u vragen zoveel als dat mogelijk is te communiceren via digitale kanalen zoals Whatsapp en/of videobellen. Vanuit Stichting IJsselmonde-Oost ondersteunen we dit.

Deze regeling kan opnieuw aangepast worden als de ontwikkelingen daarom vragen. Stichting IJsselmonde-Oost volgt hierin de aanwijzingen op vanuit de regionale GGD, het RIVM, de Rijksoverheid en de VGN.


Update: 19 maart 2020 15:00

Graag informeren we u over het feit dat we een eerder afgekondigde maatregel in verband met het coronavirus helaas moeten aanscherpen. Het gaat over het bezoeken van cliënten op locaties.

Bezoeken aan locaties
Op basis van onze ervaringen in de praktijk de afgelopen dagen blijkt dat bij bezoeken aan locaties het niet lukt om minimaal 1,5 meter afstand te houden. Soms heeft dat te maken met de bouw van het pand (smalle gangen, kleine ruimtes) en soms heeft dat te maken met het aantal mensen wat zich in één ruimte bevindt.

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken willen we het sociale verkeer op en in de locatie verder beperken. Daarom gelden vanaf vandaag 19 maart 2020 de volgende maatregelen op alle locaties.

 • Verwanten kunnen nog steeds hun naaste ophalen bij de locatie en meenemen naar een plek buiten de locatie. Maar bezoek aan cliënten binnen de locatie is niet meer mogelijk.
 • U wordt verzocht aan te bellen bij de voordeur/hoofdingang van de locatie en aan te geven voor wie u komt.
 • Vervolgens wordt de gevraagde persoon (naaste of medewerker) opgehaald. Contact met de medewerker vindt plaats aan de voordeur.
 • U kunt de locatie dus niet meer in.
 • Bij het terugbrengen van uw naaste gelden dezelfde maatregelen. Het contact met verwanten vindt aan de voordeur/hoofdingang van de locatie plaats.

Met pijn in het hart hebben wij deze maatregelen moeten nemen. Want wij vinden het contact tussen cliënten en hun verwanten enorm belangrijk in deze onzekere tijd. We hebben besloten om maatregelen toch te nemen, omdat de gezondheid van onze cliënten ons boven alles gaat. Deze maatregelen gelden uiteraard ook voor bezoeken aan/voor cliënten door kennissen, vrienden en andere bezoeken van sociale aard.

Heeft u vragen over deze aangescherpte maatregelen dan kunt u mailen naar coronavragen@ijsselmonde-oost.nl.

-----------------------------------------------------------------

Update: 17 maart 2020 16:45

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. We brengen u graag op de hoogte van de maatregelen die St. IJsselmonde-Oost heeft genomen in het kader van het coronavirus. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit. We volgen dan ook de adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid, het RIVM en de VGN, onze brancheorganisatie. Ook putten wij inspiratie uit onze visie en missie waarin we uitgaan van de kracht van relaties tussen mensen, onderlinge dienstbaarheid en barmhartigheid naar elkaar. Op dit moment zijn er gelukkig geen bekende besmettingen bij St. IJsselmonde-Oost.

Voor cliënten, verwanten en medewerkers hebben we het e-mailadres coronavragen@ijsselmonde-oost.nl geopend, waar vragen over het coronavirus en de maatregelen die wij nemen gesteld kunnen worden. Voor algemene vragen over het coronavirus en de aanpak van de overheid verwijzen wij u naar de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Maatregelen
Zonder tegenbericht zijn deze tot en met 6 april 2020 actief.

Algemene hygiëne
Voorkomen van besmetten door te hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoeken te gebruiken, goed handen te wassen met zeep, geen handen te schudden, proberen gepaste afstand van elkaar te houden (minimaal 1,5 meter) en extra reinigen van plaatsen die veel aangeraakt worden.

Medewerkers
Alle medewerkers van St. IJsselmonde-Oost zijn medewerkers van een zorginstelling, een vitale voorziening. Zij blijven werken, tenzij zij verschillende klachten hebben én koorts van meer dan 38 graden. Vanaf zondagavond 15 maart gelden nieuwe maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. Deze maatregelen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid en gelden tot en met 6 april 2020.

Externe contacten en/of overleggen
Samenwerken blijft belangrijk voor St. IJsselmonde-Oost. Daar waar dat mogelijk is proberen we onze contacten en afspraken zoveel mogelijk door te laten gaan. Onder externe contacten verstaan we onder andere: overleggen met samenwerkingspartners, sollicitatie gesprekken, kennismakings- en intakegesprekken.
Daarbij nemen we wel een aantal voorzorgsmaatregelen:

 • Zoveel mogelijk een alternatief zoeken (telefonisch / beeldbellen).

Indien dat niet mogelijk is dan:

 • Bij klachten van een van de deelnemers de afspraak verplaatsen/afzeggen.
 • Bij geen klachten kan het gesprek wel doorgaan. Hou dan de volgende richtlijnen aan: a) 1,5 meter afstand houden. b) niet samenkomen in groepen groter dan 6 personen.
 • Zorgmedewerkers (met direct of indirect contact met cliënten) nemen tot in elk geval 6 april 2020 geen deel aan bijeenkomsten die niet direct relevant of noodzakelijk zijn voor de zorg in de praktijk.

Bezoek aan locaties
Verwanten van cliënten blijven welkom op onze locaties om hun naaste te bezoeken. Samen met de begeleiding zijn ze een vertrouwde factor in het leven van hun verwanten. En dat is in deze onzekere tijden ontzettend waardevol. Voor bezoek aan cliënten door verwanten op één van onze locaties hebben we een aantal maatregelen opgesteld om het risico op verspreiding van, en besmetting met het coronavirus, zo klein mogelijk te maken. Dit zijn de volgende maatregelen:

 • Heeft u zelf, of iemand in uw directe omgeving klachten gerelateerd aan (mogelijk) besmetting met het coronavirus, willen we u dringend vragen om niet op bezoek te komen. Als u minimaal 24 uur klachtenvrij bent kunt u weer op bezoek komen.
 • Heeft u geen klachten dan kunt u op bezoek komen. Daarbij vragen we u om wel 1,5 meter afstand te houden conform de richtlijnen vanuit de overheid, en niet in een groep van meer dan 6 mensen te gaan zitten. In de praktijk zal dit betekenen dat men naar de eigen kamer gaat.
 • Het heeft de voorkeur om cliënten ‘op te halen en mee te nemen naar een plek buiten de locatie’, met inachtneming van de hygiënemaatregelen.
 • Daarnaast is er het dringende advies om bezoek door en aan mensen met een mindere weerstand te beperken. Dit geldt ook voor een deel van onze cliënten.

Dagbesteding
Dagbesteding speelt vaak een grote rol in het dagelijks leven van onze cliënten in het bieden van structuur en houvast. Iets dat ontzettend belangrijk is in deze tijd. Wij kiezen ervoor om zoveel als dat mogelijk is de dagbesteding op een verantwoorde en veilige manier te blijven aanbieden. Hierbij volgen wij ook de richtlijnen vanuit de VGN, onze brancheorganisatie. Dit betekent wel dat we een paar aanpassingen hebben gedaan:

 • Dagbesteding vindt zoveel als mogelijk plaats aan huis en op klein(ere) schaal. Hiermee beperken we ook de vervoersbewegingen en daarmee het risico op besmetting.
 • Waar dat mogelijk is scheiden we ook de deelnemers van verschillende locaties. Dit betekent dat cliënten aansluiten bij dagbestedingsactiviteiten van zijn/haar eigen locatie zonder dat daarbij cliënten van andere locaties aansluiten.

Stagiaires
Voor stagiaires geldt dat we de richtlijnen/beslissingen vanuit de opleiding van de stagiair volgen. Stagiairs kunnen niet verplicht worden om te werken. Indien de stagiair kan en mag werken dan is dat toegestaan.

Vrijwilligers
We zijn als St. IJsselmonde-Oost erg blij dat er veel betrokkenheid is bij onze organisatie en bij onze cliënten. Net als premier Rutte gisteren benoemde in zijn toespraak kunnen we de uitdagingen op ons pad alleen aangaan als we dat samen en met elkaar doen. Wilt u de komende tijd aan onze zorg bijdragen dan kan dat uiteraard (mits u niet in de risicogroep valt qua leeftijd en/of klachten). Neem hiervoor contact op met de teammanager van de locatie waar u bij betrokken bent. Wij zien vrijwilligers als medewerkers. Hun hulp wordt zeer gewaardeerd en zij bepalen zelf wat hun draagkracht is.