Organisatie

Doelstelling van Stichting IJsselmonde-Oost

Stichting IJsselmonde-Oost biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De protestants-christelijke levensovertuiging is uitgangspunt voor de missie en visie: elk mens is gelijkwaardig en dient als zodanig met respect benaderd te worden. Stichting IJsselmonde-Oost staat midden in de samenleving, waardoor er een wisselwerking is tussen de mensen en hetgeen de samenleving te bieden heeft. De stichting ziet het als haar taak mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in hun streven naar volledige deelname aan deze samenleving.

Protestants-christelijke stichting, wat houdt dat in?

IJsselmonde-Oost is een protestants-christelijke stichting. Dat betekent niet dat je het protestants-christelijke geloof moet hebben als je van ons ondersteuning krijgt. We staan open voor elke levensovertuiging. Wat we wel belangrijk vinden, is dat iedereen die bij ons woont en werkt respect heeft voor elkaar. En dat we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat we samen zorgen voor een warme, sfeervolle woon- en leefomgeving. Zodat iedereen zich daarbij betrokken voelt. Onze medewerkers zetten zich hier in hun dagelijkse werkzaamheden voor in.

Onze visie: wat betekent die verder voor jou?

Respect en verantwoordelijkheid voor elkaar zijn binnen onze stichting dus belangrijk. Maar onze visie betekent nog meer voor jou als cliënt. Als je ondersteuning krijgt van IJsselmonde-Oost, gaan we uit van de volgende principes:

 • Je bent een uniek en waardevol mens met eigen kenmerken.
 • Je maakt je eigen keuzes en geeft je eigen leven vorm.
 • Je hebt dezelfde rechten, plichten en kansen als ieder ander.
 • Je onderhoudt contacten met mensen die belangrijk voor je zijn en legt nieuwe contacten.
 • Je hebt een volwaardige plaats in de samenleving.
 • Je kunt zijn wie je bent, maar ook worden wie je wilt worden en krijgt de mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Betrokkenheid en enthousiasme medewerkers

De kracht van onze organisatie ligt in de grote betrokkenheid en het enthousiasme van onze medewerkers. We vinden het dan ook heel belangrijk om hun input mee te nemen in ons beleid. En andersom maken we als organisatie beleid en protocollen die het onze medewerkers gemakkelijk maken hun werk te doen en de kwaliteit te leveren die we wensen.

Overig

Samenstelling bestuur Stichting IJsselmonde-Oost:

 • Dhr. J.J.D. de Raad, directeur-bestuurder

Samenstelling Raad van Toezicht:

 • Dhr. A. Stolk, voorzitter
 • Dhr. F. Verhulst, vice-voorzitter
 • Dhr. T. Overduin
 • Mevr. R. Heijkoop
 • Mevr. M. Kleiker

Beleidsplan, jaarverslag en beloningsbeleid

Informatie over het beleidsplan, een verslag van de uitgeoefende activiteiten, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording zijn te raadplegen in de jaarverantwoording van de organisatie op www.jaarverslagenzorg.nl.

Kwaliteitsrapport

In ons kwaliteitsrapport leest u wat kwaliteit bij IJsselmonde-oost betekent en waar we met elkaar aan werken om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze cliënten verder te optimaliseren.
In het kwaliteitsrapport wordt aan de hand van een drietal bouwstenen de werkwijze rond kwaliteit beschreven. De bouwstenen zijn

 1. Inzicht in kwaliteitsgegevens over de individuele cliënt en op organisatieniveau
 2. Informatie uit cliëntervaringsonderzoeken
 3. Informatie uit teamreflecties

St. IJsselmonde-Oost gaat uit van de eigenheid van de cliënt en diens netwerk en is gericht op het versterken van de kracht van de cliënt. Wij helpen kwetsbare mensen hun eigenheid te vinden en hun talent te ontdekken. Wij helpen hen dit in te zetten als toegevoegde waarde voor hun eigen leven of als te gebruiken kracht om een zichtbaar positieve rol in de samenleving te (gaan) vervullen.

Klik hier om ons hele kwaliteitsrapport te lezen

RSIN

Het RSIN van Stichting IJsselmonde-Oost is 002826537.